0964.058.102

SHOW DANH MỤC CON + LINK QUA LIST DANH SÁCH HÀNG HÓA TRONG FLATSOME

// HIỆN THỊ LIST SUB CATEGORY
function list_sub_product_category(){
if( !is_product() ): ;?>
<div class="list_sub_product_category">
<?php 	 
if ( is_product_category() ) {

  $term_id = get_queried_object_id();
  $taxonomy = 'product_cat';

  // Get subcategories of the current category
  $terms  = get_terms([
    'taxonomy'  => $taxonomy,
    'hide_empty' => true,
    'parent'   => get_queried_object_id()
  ]);
  $output = '<ul class="subcategories-list">';

  // Loop through product subcategories WP_Term Objects
  foreach ( $terms as $term ) {
    $term_link = get_term_link( $term, $taxonomy );

    $output .= '<li class="'. $term->slug .'"><a href="'. $term_link .'">'. $term->name .'</a></li>';
  }

  echo $output . '</ul>';
}	 ?>
 </div>
<?php if(!wp_is_mobile()){;?>
<style>	 
ul.subcategories-list {
  display: flex;
  list-style: none;
}
ul.subcategories-list li {
  margin-right: 15px;
  background-color: #7d7d7d3d;
  padding: 3px 8px;
  border-radius: 7px;
}
ul.subcategories-list li:hover {
  background-color: #ff4200;
  color: #fff !important;
}
</style>	 

<?php }else{
  echo '
<style>	 
ul.subcategories-list {
  display: block;
  list-style: none;
}
ul.subcategories-list li {
  margin-right: 15px;
  background-color: #7d7d7d3d;
  padding: 3px 8px;
  border-radius: 7px;
}
ul.subcategories-list li:hover {
  background-color: #ff4200;
  color: #fff !important;
}
</style>	
  ';};
endif;
};
add_action('woocommerce_before_main_content','list_sub_product_category');

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *